Čtenářský deník, referát, rigorózní práce, disertační práce, bakalářská práce, diplomová prácejsme odborný tým, připravený bojovat po vašem boku! Na naši práci se můžete spolehnout. Již 5let vám pomáháme dosahovat vašich cílů, budeme vám pomáhat se stejným odhodláním a precizností i nadále. Děkujeme.

tel.: +420 608 528 085
email: info@profipodklady.cz
www: profipodklady.cz

Pokud budeme ukončovat bakalářské studium, musíme, ať chceme, či ne, napsat bakalářskou práci a obhájit ji. Tím prokážeme schopnost argumentovat, analytické myšlení, orientaci v daném tématu a provedení zhodnocení. Výběr tématu je proto také nejdůležitějším bodem. To vybíráme buď ze seznamu poskytnutý příslušnou vysokou školou, nebo navrhujeme téma vlastní, které škola vždy schvaluje. Jeho výběr si musíme opravdu promyslet, aby nám bylo blízké, dobře se nám psalo, tím pádem i proběhla bezproblémová obhajoba a my se nemuseli nepřiměřeně stresovat.


Bakalářskou práci píšeme pod vedením vedoucího práce, se kterým můžeme průběžně text konzultovat podle vzoru své školy. Jsou dány přesně nároky na vzhled titulní strany, okraje, velikost písma a vůbec celou strukturu práce. Obsah je standardně členěn na úvod, kde vytyčujeme cíle práce a způsob, jakým budeme práci psát, na teoretickou část, kde vysvětlujeme pojmy a seznamujeme s danou problematikou. V praktické části bychom se měli věnovat konkrétním případům, zhodnocení, popř. návrhy řešení problému. V závěru provedeme shrnutí celé práce, seznámíme s výsledky průzkumů a zjištění. Celá práce musí být vlastním dílem autora. Ten používá citace a parafráze, ovšem závěry a myšlenky musí být autorovy.


Jako podklady pro bakalářskou práci perfektně slouží odborná literatura, kterou najdeme buď volně ke stažení na internetu, a pokud ne, rozhodně se vyplatí navštívit knihovnu, nebo využít služeb profipodklady.cz Můžeme čerpat také z nejrůznějších internetových zdrojů, odborných článků a statistik.

Hodnocení práce provádí nejprve vedoucí práce, který navrhuje známku. Poté se práce odevzdá škole, kde je předána oponentovi. Ten nám při obhajobě klade otázky a jejími odpověďmi dokazujeme naše znalosti a přehled v dané problematice. Na bakalářskou práci nejsou kladeny tak vysoké nároky jako na práci diplomovou, ale přesto je to velice důležitý mezník v životě každého studenta.